Entradas

NOTA DE AVISO – VENTAJAS CONTRATOS DE FORMACION

Aqui os dejamos las ventajas de la contratacion de personal mediante contratos de formacion, algo que muchos empresarios desconocen y que les puede ayudar y mucho a crecer sin elevar en demasia los costes de personal.

VENTAJA ECONÓMICA

Reducción de cuotas en la Seguridad Social de:

• 100% para pequeñas y medianas empresas.
• 75% si la plantilla de la empresa es superior a 250 trabajadores.
Si no tuviera derecho a reducción de cuotas, la cotización a la Seguridad Social será fija y reducida, de 79,58€ para la empresa y 17,91 € para el trabajador.

El salario será en proporción al tiempo de trabajo efectivo. En defecto de convenio, 483,97 € el primer año y 548,50 € el segundo y tercer año.

DURACIÓN

Mínima de un año y máxima de tres años, modificable por convenio colectivo.

COLECTIVO

Trabajadores desempleados inscritos en la Oficina de Empleo, mayores de 16 años y menores de 30 años. No existe esta acotación cuando se trate de personas discapacitadas y colectivos en situaciones de exclusión social contratados por empresas de inserción.

Se podrá realizar con aquellas personas que carezcan de la cualificación profesional obtenida y reconocida por el sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo requerido para concertar un contrato en prácticas para el puesto de trabajo u ocupación objeto del contrato.

También se puede celebrar este tipo de contrato con aquellas personas que posean una titulación, siempre y cuando la cualificación profesional bajo la que se contrate sea distinta a la titulación obtenida.

EJEMPLO: si un trabajador se encuentra en posesión de un Título de Grado Medio o Superior de Formación Profesional en la rama de comercio, no habría ningún problema en contratarlo como empleado administrativo en general.

Se mantiene la acción protectora por Desempleo.

NO LIMITACIÓN EN NÚMERO DE CONTRATACIONES

No existe limitación en el número de Contratos de Formación y Aprendizaje. Una empresa podrá realizar tantas contrataciones en esta modalidad como crea oportuno.

FORMACIÓN TEÓRICA BONIFICADA

Formación teórica vinculada al puesto de trabajo desarrollado. Formación del 25% el primer año y del 15% el segundo y tercer año. La formación teórica está bonificada en los Seguros Sociales, es decir, su coste es cero.

ACUMULACIÓN DE LA FORMACIÓN

Las actividades formativas podrán concentrarse, en los términos que acuerden de forma expresa las partes contratantes, en determinados periodos de tiempo respecto a la actividad laboral durante la vigencia del contrato. De esta forma, podrán organizarse con una distribución temporal flexible que en todo caso debe garantizar que el trabajador pueda cursar los módulos profesionales del ciclo formativo o del certificado de profesionalidad.

EJEMPLO: En función de las necesidades organizativas de la empresa, el trabajador podrá acumular la formación en los días que menos trabajo haya, trabajando hasta un total de 8 horas los días de más actividad, como es el caso de un bar o restaurante.

INCENTIVOS POR TRANSFORMACIÓN

Reducción por transformación en indefinido, durante tres años de:
• 1.500 €/año en caso de hombres.
• 1.800 €/año en caso de mujeres.

El único requisito para disfrutar de esta reducción es que la transformación se realice a la finalización de la duración inicial o prórroga.

¿Y SI ERES AUTÓNOMO?

Puedes contratar a los hijos como trabajadores por cuenta ajena si son menores de 30 años, independientemente sin conviven con él o no, teniendo derecho a una reducción del 100% en las cuotas. O, si eres autónomo sin asalariados, y contratadas a un sólo familiar que no conviva ni esté a cargo.

NOTA DE AVISO – Convocatoria para o ano 2014 do “Programa de axudas á contratación e mellora do emprego da mocidade viguesa”- CONCELLO DE VIGO

A Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, na súa sesión de data 26 de setembro de 2014, a proposta da Concellería de Emprego, Participación Cidadá e Voluntariado, aprobou as bases reguladoras e a convocatoria do ano 2014 do “Programa de axudas á contratación e mellora do emprego da mocidade viguesa”, as cales foron publicadas no Boletín Oficial da Provincia (BOP núm. 188 do martes 30 de setembro de 2014).

1192994625concelloAs solicitudes achegaranse, segundo modelo normalizado (Anexo I), ao Rexistro Xeral do Concello de Vigo, dirixidas á Concellería de Emprego, Participación Cidadá e Voluntariado ao Programa de Axudas á contratación e mellora do emprego da mocidade viguesa, inescusablemente xunto coa totalidade da documentación requirida (orixinal ou copia compulsada previamente no Departamento de Desenvolvemento Local e Emprego, agás o DNI).

Poderán solicitar estas axudas empresas privadas, independentemente da súa forma xurídica, e entidades distintas da administración pública ca finalidade de favorecer o emprego estable e facilitar as persoas novas a súa primeira experiencia laboral que lle permita mellorar o seu grao de empregabilidade e aprendizaxe no entorno da empresa, a través dos seguintes programas de axudas:

Leer más

NOTA DE AVISO – Subvencións para a modernización, establecemento de novas fórmulas e medios de comercialización no sector comerciante retallista e artesanal galego

Estimados Sres;

Facemoslle chegar un pequeno resumo dunha axuda da Xunta de Galicia para a modernizacion no comercio retallista e artesanal galego (melloras de webs, packaging, etiquetaxe, etc…)

OBXECTO

Concesión de subvencións para a modernización, establecemento de novas fórmulas e medios de comercialización no sector comerciante retallista e artesanal galego.

GASTOS SUBVENCIONABLES

 • Comerciantes retallistas e titulares de obradoiros artesanais:
 1. Ferramentas que melloren a xestión do establacemento/obradoiro e o deseño dos productos, e que non foron utilizados anteriormente.
 2. Desenvolvemento e implantación de novos sistemas de packaging e etiquetaxe, dirixido a mellor a loxística e comercialización do producto.
 3. Novos sistemas de comercialización que combinen o comercio online e offline, poñendo a disposción dos clientes recursos tecnolóxicos.
 4. Novos sistemas de comercialización e información ao consumidor que  impliquen a utilizacion das redes sociais para a venda.
 • Federacións de comerciantes:
 1. Gastos de desenvolvemento do m-commerce, aplicacións informáticas e webs para teléfonos móbiles. (Só se podera presentar a solicitude para unha aplicación informática)
 • Asociacións profesionais de artesáns.
 1. Sistemas que engadidos ao producto ou as seu packaging ou envase completen a información deste, sinalando o proceso de elaboración, a historia, a rastrexabilidade ou valores engadidos.
 2. Proxectos de deseño e creación de novos productos a partir da colaboración de dous ou máis artesáns e un deseñador.

GASTOS NON SUBVENCIONABLES

 • Impostos indirectos ou impostos persoais sobre a renda.
 • Obras para o acondicionamento do local.
 • Medidas orientadas á mellora de imaxe exterior.
 • Adquisición de moblaxe.
 • Ordenadores, TPV
 • Bolsas convencionables.

BENEFICIARIOS

 • Comerciantes retallistas.
 1. Que desenvolvan a súa actividade en Galicia.
 2. Empregen menos de 10 traballadores e non teñan consideranción de grande estabalecemento comercial.
 3. Que estea dado de alta en algún dos epígrafes do IAE (ANEXO II)
 4. Inscritos no Rexistro Galego de Comercio.
 • Titulares de obradoiros artesanais.
 1. Obradoiro artesán inscrito no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia.
 2. Uso da marca Artesanía de Galicia.
 • Federacións de comerciantes sen fins de lucro.
 1. Que desenvolvan a súa actividade en Galicia.
 2. Inscritas no Rexistro Galego de Comercio.
 • Asociacións profesionais de artesáns de Galicia
 1. Alomenos 10 dos seus membros figuren inscritos no Rexistro Galego de Artesanía.

Non son beneficiarios empresas en crise.

DOCUMENTACIÓN

 • DNI/CIF.
 • Acta, escritura ou documento de constitución.
 • No caso de federacións de comerciantes ou asociacións profesionais de artesáns:
 1. poder suficiente de quen represente a entidade solicitantes xunto co DNI.
 2. certificado expedido pola persoa que exerza a secretaría ou representación da federación ou asociación profesional de artesáns e que acredite o número de asociados que a integran.
 3. no caso de estar exento do imposto sobre o IVE, documentación acreditativa da mencionada exención.
 4. informe da mesa local de comercio correspondente relativo á solicitude de subvención.
 5. certificación emitida pola persoa que exerza a secretaría da entidade solicitante, donde se faga constar a relación de establecementos comerciais que están implicados na implnantación do proxecto.
 6. certificado emitido pola secretaría da entidade se o proxecto implica o establecemento  dunha política ambiental.
 • No caso de comerciantes retallistas:
 1. certificación expedida pola Axencia Tributaria no cal se indiquen os epígrafes dos imposto de actividades económicas en que figura dada de alta a entidade solicitante.
 2. documentación acreditativa do número de traballadores (TC2) do mes anterior a presentación da solicitude ou xustificante da non existencia de traballadores.
 3. Certificado de pertencer a unha asociación de comerciantes ou artesáns.
 4. Xustificación de ter implantada na súa páxina web a venda en liña.
 • Certificado de estar o corrente nas súas obrigas coa Axencia Estatal da Administración Triburaria, Tesourería Xeral da Seguridade Social e Consellería de Facenda da Xunta de Galicia.
 • Facturas ou, no seu defecto facturas pro forma ou orzamento detallado dos gastos previstos e de forma desagregada. Deben estar asinadas ou co selo orixinal do provedor.
 • Se a solicitude non reúne algun dos requisitos: 10 días hábiles.
 • Recurso protestativo de reposición: 1 mes a partir do día seguinte ao da notificación.
 • Recurso contencioso-administrativo: 2 meses a partir do día seguinte ao da notificación, se esta fose expresa, ou de 6 meses contados a partir do seguinte a aquel en que se produzca o acto presunto.
 • Prazo para resolver e notificar: 5 meses.
 • Presentación: 1 mes dende a publicación no Diario Oficial de Galicia.

Para calquera aclaracion, por favor, contacten connosco o 986226483 (DEPARTAMENTO FISCAL) ou fiscal@quattroasesoria.com

Un saudo